شور کردن پسته

پنج روش شور کردن پسته خام در منزل(به روش بازاری)